LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

petek, 31. avg 2018

Kranj z novimi postajami za električna kolesa

Sistem KRsKOLESOM ima pet novih postaj, Kranj pa ima po novem tudi največji elektrificiran sistem  za izposojo koles v državi.
več o tem

ponedeljek, 2. jul 2018

3. mesto za primer dobre prakse - System Dominum

Primer dobre prakse na projektu BUILD2LC, System Dominum, ki ga je predlagala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), je na tekmovanju primerov dobrih praks projektov Interreg Europe osvojil tretje mesto. Projekt ima velik potencial v evropskem okolju, saj so zanimanje zanj že pokazali Španci in drugi projektni partnerji.

več o tem

sreda, 14. mar 2018

S projektom BUILD2LC do hitrejše in učinkovitejše energetske prenove stavb

Ljubljana, 13.3. - 14.3. 2018več o tem

torek, 24. okt 2017

MODER - Napredna energetska prenova sosesk

DELAVNICAveč o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Trajnostni razvoj Gorenjske in MO Kranj

Lokalna energetska agencija Gorenjske je februarja letos za Mestno občino Kranj izdelala Akcijski načrti za trajnostno energijo (SEAP). Mestni svet MO Kranj je SEAP sprejel in se s tem pridružil evropskim mestom, ki so se zavezala k zmanjšanju izpustov CO2 do leta 2020. 


V ta namen je bil izdelan promocijski letak, kjer so predstavljeni predvideni ukrepi s katerimi bo MO Kranj dosegla zadan cilj, to je 21% zmanjšanje izpustov CO2. SEAP je izdelan na osnovi celostnega pristopa in načrtovanja iz Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Osredotoča se na zmanjševanje energetskih potreb v ključnih dejavnostih ter na možno uporabo lokalnih obnovljivih virov energije, ki bi pokrili potrebe po energiji. Prav tako pa ta dokument določa cilje in ukrepe za zmanjševanje CO2 do leta 2020.

LEAG za MO Kranj izvaja energetski menedžment javnih objektov v občinski lasti in nudi pomoč pri odločitvah za investicije s področja URE in OVE. Z izvajanjem energetskega knjigovodstva, ki je uveden v 31 objektih v lasti se MO Kranj pridobivajo podatki o energetski učinkovitosti posameznega objekta. Z razširjenimi energetskimi pregledi pa tudi bolj natančno ugotavljamo zakaj prihaja do odstopanj pri porabi energije. 

MO Kranj pripravlja Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2014–2023 z elementi urbanega razvoja kjer so tudi začrtane smernice za energetsko neodvisno mestno občino. Med drugim so na primer zapisani sledeči cilji:
  • do leta 2023 doseči 30 % znižanje porabe energije v javnih objektih,
  • zmanjševanje obremenjevanja zraka z izpusti CO2 in prašnimi delci PM10 v mestnem središču z umikom avtobusnega prometa, s trajnostno energetsko gradnjo in prometno ureditvijo celovitega območja,
  • zmanjšanje odvisnosti energetske oskrbe od fosilnih goriv,
  • znižanje stroškov oskrbe z energijo.

Podrobnejše aktivnosti so opisane v ukrepu Energetsko učinkovita in nizkoemisijska občina. Ukrep vključuje naložbe, ki pomenijo sledenje marca 2008 sprejetemu LEK MO Kranj in kasnejše novelacije tega dokumenta iz leta 2011. Posebna pozornost je namenjena naložbam, ki bodo spodbudile večjo učinkovitost rabe energije v sistemu javne razsvetljave, daljinskega ogrevanja in plinovodnega omrežja, ter naložbam, ki bodo prispevale k večji energetski učinkovitosti javnih objektov. Med sledečimi ukrepi je predvidena vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja solarnih sistemov na javnih objektih, energetske sanacije objektov – strehe, fasade, stavbno pohištvo ipd. Cilji, opredeljeni v LEK, pa so/bodo upoštevani tudi pri načrtovanju in izvedbi ostalih javnih investicijskih projektov.

V decembru 2013 je MO Kranj sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj. EKOSKLAD sofinancira naložbe v energetsko sanacijo stavb v višjem deležu v devetih občinah, ki imajo sprejeti omenjeni odlok in kjer je obremenitev zraka s prašnimi delci PM10 najbolj pereča. Za Gorenjsko in MO Kranj je namreč značilno, da so v izpustih v manjših količinah tudi različne težke kovine, amonijak in fluoridi. Prispevek izpustov iz industrijskega sektorja k skupnim izpustom je majhen, kar pomeni, da k onesnaženju zraka večinske deleže prispevajo drugi viri in ne industrija. Lahko tudi rečemo, da glavne probleme pri onesnaževanju zraka z dušikovimi oksidi, hlapnimi organskimi spojinami in delci predstavljata cestni pomet, ter v zimskem času izpusti iz predvsem malih kurišč na lesno biomaso.

Pri pripravi načrtov izboljšanja kakovosti zraka in njegovem uresničevanju so določene prioritete glede na vire emisij in ukrepe, in sicer:
  • toplotna izolacija stavb,
  • širitev daljinskega ogrevanja ter povečanje odvzema iz sistema,
  • prehod na trajnostno mobilnost,
  • izboljšanje mestnega potniškega prometa,
  • uvajanje vozil z motorji z manjšimi emisijami, motorji na stisnjen zemeljski plin in električnih vozil zlasti komunalnih vozil in vozil javnih gospodarskih služb ter koncesionarjev.

MO Kranj je tako že sprejela nekaj ključnih dokumentov in izvaja aktivnosti na področju  trajnostnega in energetsko čim bolj neodvisnega razvoja v prihodnosti. Prav tako pa podpira vse iniciative, ki pripomorejo k uspešnejšemu izvajanju predstavljenih aktivnosti.

V Kranju, dne 8. septembra 2014

Mohor Bogataj, župan
Mestna občina Kranj

mag. Anton Pogačnik, direktor
Lokalna energetska agencija Gorenjske

»» Arhiv

anketa

petek, 30. maj 2014

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija