LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

petek, 14. jun 2019

Energetsko najbolj prodorne občine leta 2019 so Poljčane, Bled in Ljubljana

V Ljubljani so danes na konferenci En.občina & En.management 019 razglasili energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. V kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

več o tem

sreda, 3. apr 2019

Vabilo

Konferenca

ENERGETSKO-PODNEBNO NAČRTOVANJE NA REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI

 ter 10 let Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG)

 10. 4. 2019, Knauf Insulation Experience Center, Škofja Loka

 

več o tem

torek, 2. apr 2019

LEAG participated at SMART_watch project Interreg Central Europe

More than 50 representatives of the Regional Observatories - business support institutions - gathered in Kapfenberg (Austria) to discuss regional innovations and joint plans for the future.

več o tem

četrtek, 22. nov 2018

Anketa za INOVATIVNA ZELENA mala in srednja podjetja

V imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vas naprošamo za izpolnitev ankete s katero želijo pridobiti mnenje čim več slovenskih podjetij. Namen ankete je ugotoviti možne rešitve za izzive financiranja inovacij za podjetja zelenih sektorjev in oblikovati posebno podporno orodje, ki bo prilagojeno potrebam in značilnostim MSP, kar bo pomagalo pri dostop do sredstev in izboljšanje uspeha vlog za financiranje v 9 državah. Spletna anketa je prevedena v slovenščino, potreben čas za izpolnitev je 10 minut.več o tem

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Razpis za delovno mesto DIREKTOR LEAG

Podrobnosti razpisa

Svet zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (uradni list RS št. 27/2009, št. 37/2010, št. 50/2013 in št. 8/2015) objavlja razpis za delovno mesto
DIREKTOR javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
- univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali II. st. po bolonjskem programu; ekonomske, organizacijske, pravne ali naravoslovno-tehnične smeri, 
- vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju mreženja in odnosov z javnostmi, poznavanje strategij in programov na področju trajnostnega energetskega razvoja,
- vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju obnovljivih virov (OVE) in učinkovite rabe energije (URE),
- znanje slovenskega jezika na višji ravni (primerljiva z nivojem B2), 
- znanje angleškega jezika na višji ravni (najmanj nivo B2), 
- izkušnje z mednarodnimi projekti,
- organizacijske sposobnosti vodenja manjših ekip.

Naloge direktorja so: 
- priprava predloga programa dela, 
- odločanje o uporabi sredstev v skladu s programom dela, 
- določanje poslovne politike zavoda, 
- organiziranje in vodenje delovnega procesa, 
- sodelovanje pri delu sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda brez pravice odločanja, 
- izvrševanje sklepov sveta zavoda, 
- priprava splošnih aktov zavoda, ki imajo finančne posledice in jih predlaga svetu zavoda, 
- priprava in sprejem ostalih splošnih aktov zavoda (npr. pravilnik o računovodstvu, o delovnem času ipd.), 
- priprava poročil o izvedenih aktivnostih in rezultatih dela, 
- sprejemanje cenika storitev zavoda s soglasjem sveta zavoda, 
- izvajanje nalog s področja delovno pravnih razmerij, 
- obveščanje sveta zavoda o morebitnih odstopanjih ali prekoračitvah planskih aktov, 
- opravljanje drugih zadev v skladu z veljavnimi predpisi in odlokom.

Zaželeno je, da ima kandidat:
- izkušnje z javnim nastopanjem,
- poznavanjem delovanja javnega sektorja,
- organiziranjem in vodenjem poslovanja javnega zavoda,
- vodenjem in urejanjem  zadev s področja delovnopravne zakonodaje.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na Europass obrazcu (www.europass.si) morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,  iz katere je razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. dokazilo o izkazovanju znanja jezika:
- potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju angleškega jezika na višji ravni ali
- potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika, ki so ga izdale verificirane izobraževalne organizacije (ljudske univerze ali jezikovne šole), če je kandidat opravil izpit pred 01.06.2001,
- potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju slovenskega jezika na višji ravni, če je kandidat tuj državljan.
V kolikor kandidat nima opravljenega izpita iz znanja tujega jezika, se mu določi rok enega leta, v katerem mora predložiti ustrezno potrdilo o znanju jezika na zahtevani ravni, ki ga izda za to pooblaščena organizacija. 
4. izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje razpisni komisiji pri Svetu zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske pridobiti zgoraj navedene podatke, iz uradnih evidenc.
5. program dela in razvoja agencije za mandatno obdobje.

Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja s soglasjem ustanovitelja za dobo 4 (štirih) let. Nastop dela bo predvidoma 01.09.2018. Delo bo opravljal v poslovnih prostorih zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev (ter obveznimi kontaktnimi podatki: naslov, e-pošta, gsm) v 8 (osmih) dneh po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, območna enota Kranj, v Gorenjskem glasu, na spletni strani LEAG (www.leag.si ) in spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si ), in sicer priporočeno po pošti na naslov: LEAG, Stara cesta 5, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis - direktor javnega zavoda LEAG – NE ODPIRAJ« 
Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno na naslov LEAG.

Obravnavane bodo le pravočasne vloge. Kandidati, ki bo oddali nepopolno vlogo bodo v roku petih delovnih dni pozvani, da v roku treh delovnih dni ustrezno dopolnijo vlogo. V kolikor kandidat vloge v določenem roku ne bo dopolnil, vloga ne bo uvrščena v izbirni postopek in bo s sklepom zavržena.  
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa. 
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Črtomir Kurnik, crtomir.kurnik@leag.si , telefon 059 92 49 74.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

V Kranju, dne 5.3.2018
Predsednik Sveta zavoda
Alojzij Zupanc

Povezava do pdf dokumenta
»» Arhiv

anketa

ponedeljek, 5. nov 2018

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija