LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

petek, 14. jun 2019

Energetsko najbolj prodorne občine leta 2019 so Poljčane, Bled in Ljubljana

V Ljubljani so danes na konferenci En.občina & En.management 019 razglasili energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. V kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

več o tem

sreda, 3. apr 2019

Vabilo

Konferenca

ENERGETSKO-PODNEBNO NAČRTOVANJE NA REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI

 ter 10 let Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG)

 10. 4. 2019, Knauf Insulation Experience Center, Škofja Loka

 

več o tem

torek, 2. apr 2019

LEAG participated at SMART_watch project Interreg Central Europe

More than 50 representatives of the Regional Observatories - business support institutions - gathered in Kapfenberg (Austria) to discuss regional innovations and joint plans for the future.

več o tem

četrtek, 22. nov 2018

Anketa za INOVATIVNA ZELENA mala in srednja podjetja

V imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vas naprošamo za izpolnitev ankete s katero želijo pridobiti mnenje čim več slovenskih podjetij. Namen ankete je ugotoviti možne rešitve za izzive financiranja inovacij za podjetja zelenih sektorjev in oblikovati posebno podporno orodje, ki bo prilagojeno potrebam in značilnostim MSP, kar bo pomagalo pri dostop do sredstev in izboljšanje uspeha vlog za financiranje v 9 državah. Spletna anketa je prevedena v slovenščino, potreben čas za izpolnitev je 10 minut.več o tem

ponedeljek, 1. okt 2018

Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb - BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. več o tem

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Razpis za delovno mesto DIREKTOR LEAG

Razpisna komisija, ki je bila imenovana s sklepom Sveta Zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG), dne 13. marca 2014, na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) (Uradni list RS, št. 27/09) in 12. ter 13. člena Statuta LEAG, sprejetega 24. 09. 2013, objavlja razpis za delovno mesto:

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (m/ž)
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE - LEAG

Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
 • univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali II. st. po bolonjskem programu; ekonomske, organizacijske, pravne ali naravoslovno-tehnične smeri, 
 • vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju mreženja in odnosov z javnostmi, poznavanje strategij in programov na področju trajnostnega energetskega razvoja,
 • vsaj 3 (tri) leta delovnih izkušenj na področju obnovljivih virov (OVE) in učinkovite rabe energije (URE),
 • znanje slovenskega jezika na srednji ravni (primerljiva z nivojem B2),
 • znanje angleškega jezika na višji ravni (najmanj nivo B2), 
 • izkušnje z mednarodnimi projekti,
 • organizacijske sposobnosti vodenja manjših ekip.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto  in ustanova na kateri je izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. dokazila o izkazovanju znanja angleškega jezika na višji ravni:
 potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju angleškega jezika na višji ravni (najmanj nivo B2) ali potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika, ki so ga izdale verificirane izobraževalne organizacije (ljudske univerze ali jezikovne šole), če je kandidat opravil izpit pred 1. 6. 2001,
4. izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje razpisni komisiji pri Svetu Zavoda LEAG pridobiti zgoraj navedene podatke, iz uradnih evidenc.

V kolikor kandidat nima opravljenega izpita iz znanja angleškega jezika na višji ravni (najmanj nivo B2), se mu določi rok enega leta, v katerem mora predložiti potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju angleškega jezika na višji ravni (najmanj nivo B2).

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 (štirih) let. Nastop dela bo predvidoma 1. septembra 2014. Delo bo opravljal v poslovnih prostorih Lokalne energetske agencije Gorenjske, Stara cesta 5, 4000 Kranj. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo v pisni obliki v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na razpis - direktor LEAG – ne odpiraj!« na naslov: LEAG, Stara cesta 5, 4000 Kranj, in sicer po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, območna enota Kranj, v Gorenjskem glasu, na spletni strani LEAG in Mestne občine Kranj, to je od 28. marca 2014 do vključno 07. aprila 2014. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno na naslov LEAG.

Razpisna komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Kandidat, ki bo oddal nepopolno vlogo, bo v roku petih dni pozvan, da v roku treh delovnih dni ustrezno dopolni vlogo. Če kandidat vloge v določenem roku ne bo dopolnil, vloga ne bo uvrščena v izbirni postopek in bo s sklepom zavržena.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa. Za dodatne informacije o razpisu se lahko obrnete na g. Črtomirja Kurnika 059 92 49 74.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


V Kranju, 28. marec 2014             Klemen Valter, predsednik Razpisne komisije

pdf dokument»» Arhiv

anketa

ponedeljek, 5. nov 2018

Ali ste kdaj koristili subvencije Eko sklada?
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija