Investicijska dokumentacija

Investicijska dokumentacija je obvezna priloga vsem investicijskim projektom in projektom sofinanciranih iz evropskih sredstev.

v sodelovanju z zunanjimi izvajalci izdelujemo različne vrste investicijske dokumentacije (skladno z uredbo o enotni metodologiji).

Dokumentacijo prilagodimo zahtevam in metodologijam javnih razpisov, pozivov ali drugih finančnih virov (krediti, posojila), kadar z investicijo kandidirate za pridobitev dopolnilnih virov financiranja. Včasih se investicijska dokumentacija pripravlja tudi za več partnerjev v skupnem investicijskem projektu.

Vrste investicijske dokumentacije:

 • Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
 • Dopolnitev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (dDIIP).
 • Investicijski program (IP).
 • Novelacija investicijskega programa (nIP).
 • Predinvesticijska zasnova (PIZ).
 • Študija izvedljivosti (ŠI).
 • Študija izvedbe nameravane investicije.
 • Poročilo o izvajanju investicije.
 • Poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov investicije.
 • Analiza stroškov in koristi (cost-benefit analize, CBA analiza)
 • Dokumentacija za certificiranje po sistemu DGNB certificiranja 

Reference za izdelavo DIIP-a:

 • Občinska stavba Bohinj
 • Vrtec Deteljica
 • Dom krajanov Preddvor
 • DOLB Šmartno v Tuhinju – Občina Kamnik
 • DOLB Bohinjska Bistrica – Občina Bohinj

Ostale storitve: