Print

Misija - Prilagajanje podnebnim spremembam

Predstavitev Misije

S pridružitvijo Misiji »Prilagajanje podnebnim spremembam« je Gorenjska regija postala del skupnosti za prilagajanje podnebnim spremembam ter je pridobila priložnost za mreženje in izmenjavo izkušenj z drugimi regijami in skupnostmi v Evropi.

S pristopom je Gorenjska regija pridobila dostop in pomoč do storitev:

 • pomoč pri dostopu do znanja in metod za ocene podnebnih tveganj;
 • dostop do primerov dobrih praks iz drugih regij in informacij o rezultatih najnovejših raziskav;
 • podporo pri povezovanju teh primerov in rezultatov raziskav z lokalnimi načrti prilagajanja, časovnimi načrti ali potmi za prilagajanje;
 • dostop do orodij, primerov in dobrih praks za interakcijo in sodelovanje z državljani;
 • svetovanje o možnih javnih in zasebnih virih financiranja za prilagajanje.

Lokalna energetska agencija Gorenjske regije koordinira Misijo Prilagajanje podnebnim spremembam za Gorenjsko regijo.

Tveganja na Gorenjskem povzeta iz dokumenta SECAP Gorenjske

Turizem

Zimski turizem:

 • Največje tveganje je ob dvigu temperatur in zmanjšanju snežnih padavin prepoznano za smučišča.
 • Stroški obratovanja bodo zaradi neugodnih naravnih razmer postajali vse višji, kar pomeni vse pogostejše težave pri ekonomsko upravičenem zagotavljanju potrebne debeline snežne odeje.

Poletni turizem:

 • Za poletni turizem največje tveganje predstavljajo izredni padavinski dogodki, ki bodo vse pogostejši.
 • Izredni padavinski dogodki že sedaj povzročajo poškodbe turistične ter ostale podporne infrastrukture.
 • Poškodbe začasno ali za daljši čas onemogočajo dostop do turističnih ciljev, kar povzroči upad obiska in izpade dohodkov, potrebna pa je tudi sanacija škode.

Promet

 • Največja tveganja za infrastrukturo in uporabnike infrastrukture na pobočjih v času intenzivnih vremenskih dogodkov (deževja, ki povzročajo hudourniške poplave in poškodovanje ali zasutje cest), na poplavljenih odsekih ali pa na infrastrukturi v gozdovih zaradi vetrolomov.
 • Porast prometa na večini prometnih odsekov bo povečal izpostavljenost prebivalstva in občutljivost vseh sektorjev, ki bodo še bolj odvisni od prometa.

Gozdarstvo

Obstajajo naslednja tveganja za gozdove in gozdarstvo, ki bodo posledica vplivov podnebnih sprememb:

 • suša v rastni dobi – bistveno zmanjšanje deleža smreke;
 • vročinski valovi – dodaten stres za drevje in gozdove;
 • gozdni požari – bistveno povečanje v letih s hudo poletno sušo in vročinskimi valovi;
 • izredni padavinski dogodki – pojav lokalnih zemeljskih plazov in erozije kot posledica obilnih deževij in hudourniških poplav, vse bolj pomembno tveganje zaradi pojava mokrega snega in žleda;
 • močnejša neurja – povečanje tveganja zaradi vetrolomov;
 • povečano tveganje zaradi toče v primeru sinergijskih učinkov z drugimi vplivi;
 • toplejše zime – tveganje, ki predvsem okrepi negativne vplive drugih tveganj.

Ostale storitve: