JAVNI POZIV za predstavnika gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske pozivamo zainteresirane kandidate, da kandidirajo za člana Sveta v:

Javni zavod: Lokalna energetska agencija Gorenjske, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Organ: svet zavoda

Rok za oddajo vloge je 5 (pet) dni po objavi tega javnega poziva oziroma do preklica. Na podlagi Poslovnika Sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) svet zavoda sestavlja 7 (sedem) članov. Mandat članov sveta traja 4 (štiri) leta. Člani so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani na to funkcijo. Sestavo sveta določa Poslovnik Sveta javnega zavoda.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Predstavnika gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem po predhodnem javnem pozivu imenuje župan MO Kranj.

Pri izbiri kandidatov se bodo upoštevali naslednji kriteriji:
• zaželena strokovna znanja in izkušnje s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov;
• poznavanje in izkušnje s področja delovanja javnih zavodov;
• najmanj 5 let delovnih izkušenj;
• poznavanje problematike energetike v lokalnem okolju;

Kandidati naj pošljejo prijave na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za oddajo prijave je 21.12. 2021.

Za dodatna pojasnila pošljite elektronsko sporočilo na [email protected]

Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru ne uvrstitve v nadaljnji postopek in ne imenovanja. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.