LEAG na Nacionalni konferenci o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Dne, 19.11. 2020 je potekala konferenca z naslovom “Dovolj za vse: Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov.” Udeleženci so spregovorili o tem, kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov.

Organizatorja dogodka sta Umanotera in društvo Focus. Konferenca je potekala v okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE. Poleg drugih sodelujočih se je na konferenci predstavila tudi Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG).

Dogodka se je na spletu udeležilo več kot sedemdeset udeležencev, predstavniki energetskih agencij, občin, razvojnih agencij, civilnodružbenih organizacij, izobraževalnih ustanov, podjetij in državne uprave.


»Spremljanje izpustov na lokalni ravni je pomemben prvi korak k ukrepanju«, so se strinjali udeleženci današnje konference.

Na konferenci so se prestavili domači in tuji govorci z izkušnjami na področju spremljanja izpustov toplogrednih plinov in načrtovanja ukrepov za njihovo zmanjšanje na ravni občin.

mag. Anton Pogačnik, direktor LEAG-a

Direktor mag. Anton Pogačnik iz Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) je na konferenci predstavil proces priprave akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe (TEPN) in uporabo tega akcijskega načrta pri načrtovanju ukrepov za zmanjšanje porabe energije, povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije ter blaženje oziroma prilagajanje podnebnim spremembam.


Ocenil je, da so TEPN koristno orodje občin ali celotnih regij za napredovanje pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in lajšanju podnebnih sprememb. Vse pogosteje je TEPN (SECAP) predpogoj za financiranje s strani EU, ki pa je bistvenega pomena za izvajanje ambicioznih projektov. Gorenjska je leta 2018 prva med slovenskimi regijami pristopila k pripravi TEPN – nove oblike strateškega podnebno-energetskega načrta do leta 2030 na podlagi metodologije v okviru Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo.

»Priprava projekta je nastala v Lokalni energetski agenciji Gorenjske, povezali pa smo se z BSC, našo regionalno razvojno agencijo,« je pojasnil Pogačnik in dodal, da smo bili tako na BSC in LEAG potrditve projekta leta 2017 v okviru programa Alpin Space zelo veseli. Izbrali smo pripravljalca dokumenta in oboji tvorno sodelovali. Javno smo dokument TEPN skupaj predstavili aprila leta 2019. Da smo do tega prišli, je bilo treba sprejeti odločitev, da bo le-ta obravnaval celotno Gorenjsko. Predstavili smo ga tudi županom v Svetu gorenjske regije. Nato so odločitev o sprejemu TEPN Gorenjske potrdili tudi sveti gorenjskih občin. Najprej je bila izdelana komunikacijska strategija in v njenem okviru smo povezali vse deležnike. Narejena je bila analiza stanja in na tej osnovi smo pristopili k pripravi ukrepov,« je pojasnil mag. Anton Pogačnik in dodal, da so bili prvi ukrepi za zmanjšanje porabe energije in povečanje energetske učinkovitosti energetske prenove zgradb, ne le občinskih, ampak tudi drugih. Prav tako se je izboljšala javna razsvetljava (uporaba led tehnologije), največje težave pa ostajajo še vedno na področju prometa.

»Tukaj bo treba narediti še veliko,« je tudi povedal Anton Pogačnik in predstavil nekaj predlaganih projektov vključenih v akcijski načrt TEPN Gorenjske ter hkrati poudaril veliko vlogo evropskih sredstev pri izvedbi ciljev v naslednjih letih. Poudaril je tudi nekatere trende v okviru podnebnih sprememb, ob čemer pa niso pomembne zgolj temperature z vročinskimi valovi, pač pa tudi predvidene vse večje padavine. »Če bo namesto snega več vode, bodo težave s plazovi pa tudi s podtalnico,« je poudaril in opozoril, da bomo v prihodnje morali še posebno skrbeti za pitno vodo.

Predstavitev Antona Pogačnika: Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske

Viri: