Predstavitev Akcijskega načrta za energetsko prenovo stavb – BUILD2LC

V okviru projekta BUILD2LC Intereg Europe sta Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) in Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) predstavila Akcijski načrt za energetsko prenovo stavb oziroma predlog, kako bi lahko v Sloveniji izboljšali energetsko prenovo stavb. 

Akcijski načrt zajema izboljšanje energetske prenove stavb ožjega in širšega sektorja s pomočjo inovativnih finančnih instrumentov pri katerih se lahko zgledujemo po primerih dobrih praks iz tujine. V akcijskem načrtu je pripravljen predlog, da se na osnovi evidence stavb podrobneje analizira stanje stavbnega fonda, določiti prioritete, izdela podrobne energetske preglede in izpelje energetske prenove. Glavno oviro predstavlja dejstvo, da je težko izpeljati proceduro izbire kvalificiranih institucij za izpeljavo energetske sanacije, jih koordinirati in jim nuditi ustrezno podporo. Pri izvajanju sanacij pa je potrebno izboljšati podporo in kakovosti izobraževanja arhitektov, gradbenikov in inštalaterjev, s posebnim poudarkom na primerih dobrih praks. Velikokrat se je namreč pokazalo pomanjkanje znanj, interdisciplinarnega pogleda in izkušenj. Zato je potrebna poenostavitev in standardizacija postopkov za izvajanje energetskega pogodbeništva. Pogodbeno financiranje in uvajanje energetskih storitev v področje energetske prenove stavb predstavlja dodano vrednost ter tako vpeljuje preverjene tehnične rešitve in nove finančne instrumente z zagotavljanjem zasebnega kapitala. Za lastnike večstanovanjskih stavb pa je predlagana vpeljava standardizirane procedure, ki bi jim omogočila strokovna svetovanja, da se izognejo slabim pogodbam in izkušnjam.

BUILD2LC

Črtomir Kurnik, namestnik direktorja