Lokalni energetski koncept MO Kranj je sprejet

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Mestni svetniki so na 21. redni virtualni seji sprejeli Lokalni energetski koncept, ki ga je za MO Kranj izdelala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG).

Dokument je podlaga za usmeritve občine v prihodnjih letih na področju energetike. Zajema celovito oceno možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske energetske strategije z namenom prispevati k dvigu energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini, kot tudi uvajanju novih energetskih rešitev.

Na osnovi analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe itd).

LEK prispeva tudi k povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije v občini. V dokumentu so nevedeni tudi ukrepi za dosego ciljev, ki so tudi finančno ovrednoteni (povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in povečanje obnovljivih virov energije…), vključuje pa tudi seznam finančnih virov (nepovratna sredstva, javno-zasebno partnerstvo…) za njihovo izvedbo.

V nadaljevanju bo MOK oblikovala akcijsko skupino, ki bo v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske skrbela za izvedbo predlaganih ukrepov.

Več o naši storitvi “Izdelava lokalnih energetskih konceptov” preberite tukaj.

Kratek povzetek dogajanja na 21. redni seji Mestnega sveta.