Milijoni nepovratnih sredstev na voljo za kmetije, s.p.je in podjetja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob koncu leta 2021 objavilo dva javna razpisa za podporo naložb v kmetijska gospodarstva. Lokalna energetska agencija Gorenjske pomaga pri prijavi, pripravi potrebne dokumentacije ter uspešno pridobiva sredstva za občine, kmetije in podjetja.

RAZPIS 1: 23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva


Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka do vključno 26. aprila 2022, do 14. ure.
Predmet javnega razpisa: podpora za naložbe v ureditev hlevov s pripadajočo opremo, ureditev skladiščenja živinskih gnojil ter nakupu kmetijske mehanizacije, ki omogočajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.
Višina podpore: 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:
– za 5 odstotnih točk: za naložbe na OMD območjih ter v primeru vključenosti upravičenca v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje,
– za 10 odstotnih točk: za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa Dobrobit živali (DŽ) ter za naložbe na problemskih območjih PRP 2014-2020, ter
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,
in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore: znaša 2.000 evrov/vlogo.
Kdo se lahko prijavi (Upravičenci) in višina podpore:

  1. Kmetije in mikropodjetja,
    Višina podpore: do vključno 1.000.000,00 evrov javne podpore.
  2. Mala, srednja in velika podjetja,
    Višina podpore: do vključno 3.000.000,00 evrov javne podpore.
    Povezava na razpis

RAZPIS 2: 7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:
• ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
• ureditev skladiščnih kapacitet,
• ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
• ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
• nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
• nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

POZOR!
Naložbe, ki niso namenjene ureditvi objektov oziroma nakup opreme ter skladiščnih prostorov, temveč so namenjene za varčno uporabo vode, ureditev čistilnih naprav, proizvodnjo električne in toplotne energije, energetsko učinkovitost in ponovno uporabo stranskih proizvodov, in ki predstavljajo več kot 50 % upravičenih stroškov naložbe, niso upravičene v okviru tega javnega razpisa, saj bodo predmet javnega razpisa za krožno gospodarstvo, ki bo objavljen predvidoma v januarju 2022.

Nepovratna sredstva so v višini 21.200.000,00 EUR od tega za:
• 1.000.000 evrov za naložbe majhnih kmetij (sklop A),
• 6.000.000 evrov za naložbe fizičnih oseb – kmetije (sklop B) in
• 14.200.000 za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov– (sklop C).

Višina podpore: 30 % upravičenih stroškov naložbe.

Ta višina se lahko poveča za:
• 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
• 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
• 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit žival,
• 5 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami;
• 10 odstotnih točk naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je na problemskih območjih;
• 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,
• 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje,
• 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso,
• 15 odstotnih točk za kolektivno naložbo
in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov naložbe.
Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod, so nižje stopnje javne podpore.

Najnižji znesek javne podpore: znaša 5.000 evrov na vlogo.

Povezava na razpis

K vlogi za prijavo na katerega od zgoraj omenjenih razpisov je potrebno priložiti tudi energetske kazalnike. Če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov je potrebno priložiti elaborat gradbene fizike, če pa gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov, pa je potrebno izdelati energetski pregled, ki moram biti skladen s predpisano metodologijo za izdelavo pregledov. Pri pridobitvi teh dokumentov vam lahko pomagajo strokovnjaki v Lokalni energetski agenciji Gorenjske (LEAG).

Lokalna energetska agencija Gorenjske ima dolgoletne izkušnje na področju prijave na razpise, pripravi ustreznih prilog, izvajanju energetski pregledov, vodenju projektov in poročanju. V več kot 10 letnem delovanju LEAG smo izdelali že preko 30 energetskih pregledov (javne stavbe, podjetja, kmetije) in uspešno pridobili že preko 8 milijonov sredstev za različne investitorje.

Prepustite pripravo zahtevne dokumentacije in vodenje projekta strokovnjakom iz LEAG-a, nepovratna sredstva čakajo na vas. Za več informacij o prijavi na razpise nam pišite na [email protected]

Viri: