Milijoni nepovratnih sredstev na voljo za podjetja za prehod v nevtralno gospodarstvo

  • Post author:
  • Post category:Aktualno

Do sredine aprila imajo podjetja čas, da prijavijo sofinanciranje začetnih investicij. Lokalna energetska agencija Gorenjske pomaga pri prijavi in pripravi potrebne dokumentacije.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo dva razpisa namenjena malim in srednje velikim podjetjem. Z razpisoma želi Ministrstvo pomagati podjetjem na poti k prehodu v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Razpisa sta namenjena le določenim občinam oz. območjem, med katere spada tudi npr. Občina Preddvor.

  1. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Ta razpis je namenjen za sofinanciranje začetnih investicij.

Skrajni rok za prijavo na razpis: 12.4.2022
Namen javnega razpisa: je spodbujanje investicij v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.
Sredstva, ki so na voljo: S skupno razpisanimi 20 mio EUR se načrtuje podpreti okoli 200 projektov.
Višina sofinanciranja: Intenzivnost sofinanciranja je do največ 100% upravičenih stroškov projekta.
Kdo se lahko prijavi: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas. Podjetja morajo obratovati vsaj 18 mesecev.
Upravičeni stroški: Med upravičene stroške spadajo nakup osnovnih sredstev (zgolj nakup nove opreme in naprav), nakup neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški transporta, montaže in zagona opreme.
Pogoji za prijavo na razpis: potrebno je izpolniti prijavni list, pridobiti neobvezujoče predračune in ponudbe, izdelati akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja, predstavitveni načrt podjetja s finančnim načrtom, in nekaj dokazili.

  1. Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Ta razpis je namenjen sofinanciranju investicij, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.


Rok za prijavo na razpis: 11.4. 2022.
Namen javnega razpisa: spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest.
Sredstva, ki so na voljo: Na javnem razpisu je na voljo 30 milijonov evrov.
Višina sofinanciranja: sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022–2027, skladno z njo je za npr. Občino Preddvor intenzivnost za srednje velika podjetja 25%, za mikro in mala podjetja pa 35%.
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Tako med upravičene stroške sodijo gradbeno – obrtniška dela (razširitev obstoječe poslovne enote, vzpostavitev nove poslovne enote), nakup strojev in opreme in nakup nematerialnih naložb.
Pogoji za prijavo: Za prijavo na razpis je potrebno izpolniti vlogo preko aplikacije in dodati potrebne priloge: predračune ali ponudbe, zemljiško knjižne izpiske, grafične priloge, poslovni načrt s terminskim planom, bilanco stanja, strategijo oziroma akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja, itd.

Za bolj podrobne informacije si oglejte razpisa, objavljena na straneh Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Lokalna energetska agencija Gorenjske ima dolgoletne izkušnje na področju priprave projektne dokumentacije in nudi pomoč pri prijavi na razpis in pri pripravi ustreznih prilog. Za dodatne informacije o prijavnem postopku pišite na [email protected].

Viri:
Razpis 1
Razpis 2