Zaposlitvena priložnost: Direktor javnega zavoda (m/ž) Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG)

 • Post author:
 • Post category:Aktualno

Razpisna komisija, ki je bila imenovana s sklepom Sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG), dne 10. junija 2021, na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (uradni list RS št. 27/2009, št. 37/2010, št. 50/2013 in št. 8/2015) objavlja razpis za delovno mesto:

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (m/ž) LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG)

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:

 • univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali II. st. po bolonjskem programu; ekonomske, organizacijske, pravne ali naravoslovno-tehnične smeri,
 • vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju mreženja in odnosov z javnostmi, poznavanje strategij in programov na področju trajnostnega energetskega razvoja,
 • vsaj 3 (tri) leta delovnih izkušenj na področju obnovljivih virov (OVE) in učinkovite rabe energije (URE),
 • znanje slovenskega jezika na višji ravni (primerljiva z nivojem B2, če je kandidat tuj državljan),
 • znanje angleškega jezika na višji ravni (najmanj nivo B2),
 • izkušnje z mednarodnimi projekti,
 • organizacijske sposobnosti vodenja manjših ekip.

Naloge direktorja so:

 • priprava predloga programa dela,
 • odločanje o uporabi sredstev v skladu s programom dela,
 • določanje poslovne politike zavoda,
 • organiziranje in vodenje delovnega procesa,
 • sodelovanje pri delu sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda brez pravice odločanja,
 • izvrševanje sklepov sveta zavoda,
 • priprava splošnih aktov zavoda, ki imajo finančne posledice in jih predlaga svetu zavoda,
 • priprava in sprejem ostalih splošnih aktov zavoda (npr. pravilnik o računovodstvu, o delovnem času ipd.),
 • priprava poročil o izvedenih aktivnostih in rezultatih dela,
 • sprejemanje cenika storitev zavoda s soglasjem sveta zavoda,
 • izvajanje nalog s področja delovno pravnih razmerij,
 • obveščanje sveta zavoda o morebitnih odstopanjih ali prekoračitvah planskih aktov,
 • opravljanje drugih zadev v skladu z veljavnimi predpisi in odlokom.

Zaželeno je, da ima kandidat:

 • izkušnje z javnim nastopanjem,
 • poznavanjem delovanja javnega sektorja,
 • organiziranjem in vodenjem poslovanja javnega zavoda,
 • vodenjem in urejanjem zadev s področja delovnopravne zakonodaje,
 • izkušnje s pridobivanjem sredstev EU projektov in/ali tržnih dejavnosti.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na Europass obrazcu (www.europass.si) morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere je razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. dokazilo o izkazovanju znanja jezika: potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju angleškega jezika na višji ravni ali potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika, ki so ga izdale verificirane izobraževalne organizacije (ljudske univerze ali jezikovne šole), če je kandidat opravil izpit pred 01.06.2001, potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju slovenskega jezika na višji ravni, če je kandidat tuj državljan. V kolikor kandidat nima opravljenega izpita iz znanja tujega jezika, se mu določi rok enega leta, v katerem mora predložiti ustrezno potrdilo o znanju jezika na zahtevani ravni, ki ga izda za to pooblaščena organizacija.
 4. izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje razpisni komisiji Sveta zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske pridobiti zgoraj navedene podatke iz uradnih evidenc.
 5. program dela in razvoja agencije za mandatno obdobje.

Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja s soglasjem ustanovitelja za dobo 4 (štirih) let. Nastop dela bo predvidoma 04. januarja 2022. Delo bo potekalo v poslovnih prostorih zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske, Stara cesta 5, 4000 Kranj. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo v pisni obliki v zaprti ovojnici priporočeno po pošti z označbo »Prijava na razpis – direktor javnega zavoda LEAG – NE ODPIRAJ« in sicer po objavi dne, 20. avgusta 2021, na Zavodu RS za zaposlovanje, območna enota Kranj, v Gorenjskem glasu, na spletni strani LEAG (www.leag.si) in spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si).

Rok za oddajo prijave je 27. avgust 2021. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno na naslov: LEAG, Stara cesta 5, 4000 Kranj.

Razpisna komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno vlogo bodo v roku 5 (petih) delovnih dni pozvani, da ustrezno dopolnijo vlogo. Rok za dopolnitev vloge je 3 (tri) dni. V kolikor kandidat vloge v določenem roku ne bo dopolnil, vloga ne bo uvrščena v izbirni postopek in bo s sklepom zavržena.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa. Kontaktna oseba za dodatne informacije o razpisu je ga. Tadeja Vodnik, [email protected], telefon 059 92 49 74.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

mag. Samo Cotelj, predsednik razpisne komisije

V Kranju, dne 20. 08. 2021