SECAP

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

Tematika projekta: Zmanjšanje emisij ogljika, Podnebne spremembe (prilagajanje, blažitve), URE in OVE

Ime projekta: SECAP 

Program: Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020 

Trajanje projekta: 01.11.2018 -31.10.2021

Spletna stran: www.ita-slo.eu/sl/secap

Celotna vrednost projekta: 2.940.351,30 €

LEAG proračun projekta: 342.206,00 € (prispevek ESRR, 290.875,10 €, lastna sredstva 51.330,90 €)

LEAG vloga v projektu: Projektni partner

Vodja projekta: Črtomir Kurnik, namestnik direktorja

Partnerji na projektu:

 • LP/ VP: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 • PP2: Università degli studi di Trieste 
 • PP3: Area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Area Science Park
 • PP4: Città metropolitana di Venezia
 • PP5: Università IUAV di Venezia 
 • PP6: Unioncamere Veneto
 • PP7: Goriška lokalna energetska agencija- nova gorica-GOLEA
 • PP8: Lokalna energetska agencija gorenjske – LEAG
 • PP9: Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije- RRA Lur
 • PP10: Občina Pivka

Splošni cilj projekta:

Skupni cilj SECAP je spodbujati trajnostno rast čezmejnega območja s promocijo strategij za zmanjšanje emisij ogljika za vse vrste območij, zlasti mestnih, in z izdelavo ustreznih ukrepov prilagajanja in blažitve. Prehod v družbo z nizkimi emisijami ogljika bosta PP4 in PP10 izvedla z infrastrukturnimi posegi in s prehodom iz SEAP v SECAP za nekatere občine/MTU/metropolitanska mesta. Pri tem se bodo spodbujali modeli trajnostnega razvoja Konvencije županov za izboljšanje kakovosti življenja in odpornosti proti podnebnim spremembam.

Povzetek projekta:

Skupen izziv projekta je nuditi občinam partnerskih območij praktično podporo pri izvedbi trajnostnih energetskih politik in pri prilagajanju okoljskim spremembam, ki se ugotavljajo na prehodu iz Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP). 

Glavni cilj projekta je pomagati lokalnim operaterjem izboljšati sposobnost energetskega načrtovanja z osredotočenjem na energetsko varčevanje, obnovljive vire, zmanjšanje emisij CO in na omilitvene ukrepe, ki so povezani s podnebnimi spremembami. 

Sprememba, ki jo želimo uvesti, izhaja iz strateškega čez nacionalnega pristopa, s katerim bomo zagotovili hitre ukrepe za prilagajanje in skladnost med različnimi sektorji in ravnmi upravljanja. Namen tega je razumeti vplive podnebnih sprememb in razviti ter uvesti politike, da bi zagotovili optimalno raven prilagajanja z razvojem regionalnih in lokalnih strategij, ki bi bile skladne z nacionalnimi. Prisotnost slovenskih ministrstev (kot pridruženih partnerjev) in dežele FJK zagotavlja izmenjavo izbir z organi upravljanja ter usklajenost strategije z akcijskimi načrti ter z nacionalnimi in deželnimi razvojnimi politikami. 

Predvideni rezultati so: 

 • čezmejna enotna strategija, ki bo zagotovila prehod v zeleno gospodarstvo in zagotavljala nove priložnosti zaposlitve; 
 • izobraževalni tečaji za občine in ozaveščanje javnosti; 
 • prehod iz nekaterih Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP); 
 • druge pilotne aktivnosti za opredelitev metodologij za SECAP, ki bodo prilagojene lokalnim potrebam.

Glavni rezultati

Glavni pričakovani rezultati projekta SECAP so: 

 1. Študija o vplivih podnebnih sprememb na programsko območje z metodološkimi poročili in osnovnimi popisi emisij za sodelujoče občine.
 2. Izdelava popisa obstoječih strategij, ukrepov in projektov, ki so koristni za povečanje odpornosti v mestih, sestava dvojezične spletne podatkovne baze s statistikami in podatki o energiji/podnebju/okolju ter slovensko-italijanski zemljevid ranljivosti območij s poudarkom na mestnem merilu.
 3. Posegi za razvoj akcijskih načrtov in drugih konkretnih aktivnosti (na osnovi rezultatov celovitega delovanja DS3.1/3.2/3.3.). SECAP želi preveriti učinkovitost opravljenega dela s spremljanjem nekaterih občin med postopkom spremembe iz SEAP v SECAP, tako v Italiji kot v Sloveniji. Po zaključenem izobraževanju bodo PP pomagali občinam pri sestavi SECAP-a (vsaj 10). V Italiji se bo preučilo, kako sestaviti SECAP za širše območje (na primer na območju PP4 ali v FJK s sodelovanjem MTU). Če medobčinskega SECAP ne bo mogoče sestaviti, bodo pri izvedbi aktivnosti sodelovale posamezne občine. Spodbujanje občin k povečanju energetske učinkovitosti se bo nadaljevalo s posegi za boljšo uporabo energetskih virov (s posledičnim zmanjšanjem emisij), z energetskim pregledom in s krajšo objavo obstoječih dobrih praks ter s preverjanjem njihove ponovljivosti.

Z razvojem enotne čezmejne strategije blaženja in prilagajanja ter prehoda iz SEAP v SECAP predvideni pozitivni vplivi na celotno programsko območje ter zagotavljanje stalnosti sodelovanja za okrepitev aktivnosti, namen katerih je zmanjšati količino toplogrednih plinov, povečati odpornost in blaženje/prilagajanje podnebnim spremembam z neposrednim dopolnjevanjem rezultatov v nacionalno in deželno programiranje/načrtovanje strategij prilaganja podnebnim spremembam Italije in Slovenije.

Zloženka – projekt SECAP – SLO (pdf)

Zloženka – projekt SECAP – ITA (pdf)

Drugi projekti:

Opomba: Izključno avtorji spletne strani so odgovorni za vsebino te spletne strani. Vsebina na spletni strani ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje spletna stran.